Comunicat de proposta de mesures a la Conselleria

Les associacions sotasignants, que des de l’inici d’aquesta situació de crisi provocada pel Coronavirus Covid-19, estem fent reunions i treballant juntes, vam redactar un comunicat com a marc de treball entre Conselleria i el sector de les Arts Visuals, per a així mantenir un diàleg obert amb l’objectiu de seguir posant en comú idees i projectes amb el fi d’ajudar i plantejar mesures excepcionals a escometre des del govern de la Generalitat. Posteriorment, i a petició de la Conselleria de Cultura, es va redactar un document específic que recollia propostes tant a nivell autonòmic com estatal, mesures que considerem necessàries per a anar responent a la immediatesa dels fets actuals i de futur.

En els últims dies hem mantingut converses amb responsables de l’Administració per a perfilar, amb la urgència que requereix la situació, algunes de les mesures proposades. Les associacions sotasignades expressem la nostra voluntat de continuar desenvolupant la resta de punts tant a mitjà com a llarg termini. Tot això amb l’objectiu de preservar allò aconseguit fins el moment (després de la crisi anterior i la denunciada política cultural antecedent), amb la finalitat de protegir i enfortir tant el teixit artístic com el dret de la ciutadania a aquest.

És temps que tant l’Estat Espanyol, com els diferents Governs Autonòmics, Diputacions i Ajuntaments, així com institucions privades, ajuden a mostrar el valor imprescindible de la CULTURA en la societat.

PROPOSTA DE MESURES

Aquestes són les mesures proposades per les següents associacions professionals del sector de l’art contemporani de la Comunitat Valenciana:

 • AVVAC – Artistes Visuals d’Alacant, València i Castelló
 • AVCA – Associació Valenciana de Crítics d’Art
 • IAC – Institut d’Art Contemporani (Comunitat Valenciana /Múrcia)
 • ANIAV – Associació Nacional d’Investigadors en Arts Visuals
 • LaVAC – Associació de Galeries d’Art Contemporani de la C. Valenciana
 •  MAV – Mujeres en las Artes Visuales (ACV Alacant, Castelló i València)

Aquestes mesures són el compromís i la voluntat d’uns col·lectius per ajudar a pal·liar els efectes del COVID-19 en el teixit de les Arts Visuals de la Comunitat Valenciana, tenint com a principi general afegit, assegurar que les i els artistes i altres col·lectius del sector, siguen inclosos en la mesures generals que es puguen aprovar.

Sent coneixedors del pla REAcTIVEM, posat en marxa per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i considerant la urgència d’un pla específic també per a les Arts Visuals, posem de manifest la necessitat de comptar, per al disseny de les mesures a aprovar, amb les associacions professionals del sector afectat, com a mitjà que garantisca que aqueixes mesures no oblidaran a ningú i que representen les demandes de tot el sector.

Igualment, hui més que mai, reivindiquem el respecte, la transparència institucional i l’aplicació de les BONES PRÀCTIQUES en el sector.

Demandes a la Generalitat Valenciana:

La petició que fem a la Generalitat Valenciana i a les Administracions competents és la de crear un ESPAI DE COORDINACIÓ, mentre dure la crisi, per a estudiar i canalitzar conjuntament les mesures en l’àmbit de la cultura que impliquen a tots els agents del sector de les Arts Visuals sotasignants.

També proposem que es convoque i active la MESA DE LA CULTURA.

A. Augment dels pressupostos per als fons destinats a l’adquisició d’obra d’artistes de la Comunitat, per a les col·leccions de l’IVAM, Centre del Carmé i resta de Museus i Centres de la Comunitat. Amb adquisició d’obra directament a artistes i galeries del territòri. Així com estimular a Ajuntaments, sector privat i Fundacions, a seguir la proposta, etc.

B. Activar una línia amb l’Institut Valencià de Finances per a obrir una línia de microcrèdits de fins a 20.000 €, a interés zero, per a poder atendre demandes i necessitats de projectes, galeries, programacions d’arts visuals i facilitar els tràmits necessaris, i amb un termini de devolució de sis anys.

C. Ampliar el diàleg fluid i compromés per part de la Conselleria de Cultura amb el sector de l’Art Contemporani per a tractar d’aprofundir alguns dels temes eternament pendents, sobretot el suport a les diferents iniciatives, suport enfront de la Unió Europea per a reduir l’IVA que patim en comparació amb els altres sectors de la cultura, incentius i foment del col·leccionisme.

D. Elaboració d’un programa d’acostament al món de l’art en Biblioteques de la Comunitat Valenciana. Generant un programa de llarg recorregut on les diverses associacions i les administracions treballaran conjuntament per a l’elaboració d’un programa d’activitats remunerades per als i les artistes que ajude a pal·liar la seua situació i al mateix temps acoste la societat a les seues pràctiques.

Crear una xarxa de distribució de catàlegs i publicacions d’arts visuals de museus i galeries perquè arriben a totes les biblioteques de municipis i de centres escolars en col·laboració amb els Ajuntaments.

E. Obertura d’una línia d’ajudes econòmiques a les associacions professionals, que garantisca el seu correcte funcionament i la col·laboració necessària per a pal·liar els efectes de la crisi. Aquesta ajuda haurà de mantindre’s una vegada passada aquesta crisi.

F. Ajudes per a publicacions/premsa/revistes especialitzades específiques vinculades a les Arts Visuals.

G. Avançament dels honoraris: Avançar a comissaris, artistes i altres professionals pertanyents al sector, els honoraris previstos per a les exposicions programades afectades per efecte de la crisi durant el període que aconsegueix la declaració d’estat d’alarma i mentre continue vigent l’estat de precarietat.

H. Impulsar la imbricació del coneixement de l’art contemporani en el currículum acadèmic a través d’un projecte, per a tot el territori, coordinat per Conselleria i els i les agents del sector, desenvolupant un programa de participació i suport en les línies d’educació plàstica i artística dels centres educatius, més enllà dels existents.

I. Les diverses associacions del sector s’ofereixen per a col·laborar en la reorganització del calendari de projectes, convocatòries, exposicions, jornades… evitant el solapament i la contraprogramació d’activitats en el mateix territori d’actuació.

J. Que la televisió pública ¨À Punt¨ destine un espai de la regleta televisiva a programes vinculats als i a les professionals que integren el sector de les arts visuals i que així i treballant amb les associacions del sector, anar establint línies de col·laboració en el temps que puguen ajudar a l’acostament de més població.

Demandes al Govern de l’Estat Espanyol:

 1. Reduir l’IVA cultural per a produccions, exposicions, vendes, al tipus mínim, assimilant-lo al de l’àmbit educatiu, com a mínim, fins a desembre del 2020.
 2. Sol·licitar al govern de la nació la inclusió dels i les professionals de les arts que manquen de rendes o no aconseguisquen el SMI, en una RENDA BÀSICA, que serà d’almenys, el 75% del Salari Mínim Interprofessional.
 3. Convocatòria d’una subvenció extraordinària d’una quantitat econòmica suficient dirigida a pal·liar els efectes de la crisi posant especial atenció en aquelles estructures més febles vinculades a la cultura de base en totes les seues variants i sectors (teatres de proximitat, espais de creació, cooperatives culturals, artistes visuals i altres entitats del sector).
 4. Agilitzar les vies ordinàries de suport al teixit cultural, com ara subvencions, programacions i comunicacions públiques. Aplicació específica en l’àmbit cultural de les disposicions generals referents a manteniment de contractes i ocupació derivada, extensió i modificació de terminis quan siga necessari. Consideració dels efectes de la situació d’alarma en futures convocatòries de subvencions.
 5. Sol·licitem una especial atenció al col·lectiu de les dones del sector de l’art contemporani -tant artistes com crítiques, galeristes, comissàries, etc.- que, una vegada més, estan havent de congelar les seues carreres per haver d’assumir (com és habitual) les cures en aquesta crisi sanitària que assola el nostre país.

València, 14 d’abril del 2020